Nhà Cư Sĩ Thường Trú Và Nhà Khách

Nhà Cư Sĩ Thường Trú Và Khách

Dragon Cottages hidden among the pine trees

Long Xá nấp dưới rừng thông

Có nhiều căn nhà nhỏ trong khu vực này như Nhà Kỳ Lân, Nhà Long Thọ, Nhà Sư Tử, Nhà Mã Minh, và Long Xá. Một số nhà đuợc lấy tên từ những vị Bồ Tát nổi tiếng như Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Mã Minh.