Viện Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế

Viện Dịch Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế

International Institute for the Translation of Buddhist Texts

Viện Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế 

Cơ sở này ở khu vực Ni chúng, đã hoạt động vào những năm đầu tại Vạn Phật Thánh Thành như là trung tâm phiên dịch cũng như là nơi cư trú của Ni chúng và nữ cư sĩ.