Nhà Hỷ Xả

Nhà Hỷ Xả

In Joyous Giving (xi she) House, one gives all (xi she) of oneself

Trong Nhà Hỷ Xả, ta  buông xả tất cả. 

Nhà Hỷ Xả là khu vực Ni chúng. Kiến trúc tượng tự nhà Đại Bi, có mười một ṭa nhà chung quanh một sân kiến trúc kiểu Tây Ban Nha. Ṭa Nhà Hỷ Xả bao gồm văn pḥng quản trị Ni chúng, Văn Pḥng Báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải); văn pḥng Hội Phiên Dịch Kinh Điển, văn pḥng băng thâu, chỗ ở các ni chúng trẻ; một Phật Điện đặc biệt dành cho tu tập cá nhân, pḥng thiền định, tụng giới, và một số lớp học.