Diên Thọ Đường

Giới Thiệu

Bài Vị Cầu An Diên Thọ

Giới Thiệu: Diên Thọ Đường

The Life Lengthening Hall

Diên Thọ Đường


 

Diên Thọ Đường kế cận Vạn Phật Bảo Điện, hoàn thành vào năm 1983, được trang nghiêm bằng nhiều tượng phật Thích Ca bằng ngọc thạch và ba tượng Phật là Phật Dược Sư, Phật Thích Ca, và Phật A Di Đà bằng đá trắng. Diên Thọ Đường, dành cho người còn sống, tạo cơ hội cho mọi người thực hành hiếu hạnh khi cha mẹ và thân nhân cao niên còn sống. Người ta cũng có thể cầu Diên Thọ cho bạn bè và chính mình.