Cổng Tam Quan

Giới Thiệu
Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng
Cân Đối

Nhìn Lại

Khởi Công
Lễ Khánh Thành
Phản Đối Tại Cổng Chùa

Lễ Khởi Công

November 1979 - Hosting the ground-breaking ceremony for the Mountain Gate
 

Tháng 11 năm 1979 – Lễ Khởi Công Cổng Tam QuanConstruction of the Mountain Gate in progress


Vạn người vào biển tín
Hạnh nguyện Phổ Hiền
Mở cửa chúng diệu Hoa Nghiêm

Giáo hóa đức ngũ thường

Hòa bình chân thật các quốc gia.

Tháng 11 năm 1979 – Lễ Khởi Công Cổng Tam Quan.