Cổng Tam Quan

Giới Thiệu
Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng
Câu Đối

Nhìn Lại

Khởi Công
Lễ Khánh Thành
Phản Đối Tại Cổng Chùa

Câu Đối Trên Cổng Tam Quan

Couplet

Câu đối dưới đây ở phía tây cổng khi từ ngoài đi vào Vạn Phật Thánh Thành:

Hoa Nghiêm Pháp Hội Lăng Ngiêm Đàn Tràng Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn An Thiên Lập Địa

 

(Hoa Nghiêm Pháp Hội 

Lăng Ngiêm Đàn Tràng

Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn dựng trời lập đất)

Diệu Giác Thế Tôn Đẳng Giác Bồ Tát Thiên Bách Ức Hóa Thân Biến Hải Vi Sơn

 

(Diệu Giác Thế Tôn 

Đẳng Giác Bồ Tát 

Ngàn Trăm Ức Hóa Thân biến biển thành non)

Hòa Thượng Tuyên Hóa viết ngày 4 tháng Năm, 1980

Couplet
Couplet

Câu đối dưới đây ở phía đông cổng khi đi từ trong Vạn Phật Thánh Thành ra:

Từ Bi Phổ Độ Tín Giả Đắc Cứu Phát Bồ Đề Tâm Dũng Mãnh Tinh Tấn Thành Chánh Giác

 

(Từ bi độ khắp Kẻ tin được cứu Phát tâm Bồ Đề

Dũng mãnh Tinh tấn thành Chánh Giác)

Hỷ Xả Đồng Tu Lễ Chi Hoạch Phúc Lập Kiên Cố Nguyện Nhẫn Nhục Thiền Định Ngộ Chân Thuyên

 

(Hỷ xả cùng tu Lễ bái được phước; Lập nguyện vững chắc

Nhẫn nhục Thiền định ngộ Chân Như)

Hòa Thượng Tuyên Hóa viết ngày 4 tháng Năm, 1980

Couplet