Cổng Tam Quan

Giới Thiệu
Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng
Câu Đối

Nhìn Lại

Khởi Công
Lễ Khánh Thành
Phản Đối Tại Cổng Chùa

Lễ Lạy Hành Hương

A bowing pilgrimage from the Gate to the Buddha Hall on Shakyamuni Buddha's Birthday in 1994

Lễ lạy hành hương từ cổng đến Vạn Phật Bảo Điện vào ngày Lễ Phật Đản năm 1994.

Trong những ngày lễ Phật Giáo như Lễ Tắm Phật, hay Pháp Hội Quán Âm, bốn chúng tụ tập bên ngoài cổng Chùa và lễ lạy trên đường Bồ Đề (Bodhi Way) lạy đến Vạn Phật Bảo Điện (Chánh Điện).