Cổng Tam Quan

Giới Thiệu
Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng
Câu Đối

Nhìn Lại

Khởi Công
Lễ Khánh Thành
Phản Đối Tại Cổng Chùa

Các Chữ Khắc Bên Trên Cổng

The words 'The City of Ten Thousand Buddhas' are engraved at the top center

Trên lối chánh để vào Vạn Phật Thánh Thành, một cổng tam quan, có dòng chữ "Vạn Phật Thánh Thành" được khắc trên cao ở chính giữa. Bên trái khắc chữ "Như Lại Tự" và bên phải khắc chữ "Pháp Giới Đại Học".

On the other side of the gate, the words 'Educating for Outstanding Abilities' are engraved at the top center

Ở phía bên kia cổng, dòng chữ "Hóa Bị Vạn Bang” được khắc ở giữa, bên trái là "Giáo Dục Anh Tài", và bên phải là "Giới Pháp Trang Nghiêm".