Giới Đàn

Giới Đàn

Ordination Hall

Giới Đàn

Được hoàn thành vào năm 1982, giới đường là nơi truyền tịnh giới chư Phật. Trường khi tham gia lễ đại giới đàn, các giới tử phải trải qua 108 ngày huấn luyện gắt gao, trong thời gian đó họ học thuộc Tỳ Ni Nhật Dụng, Luật sa Di, Bồ Tát Giới trong Kinh Phạm Võng, và hoặc là 250 giới Tỳ Kheo hay 348 giới Tỳ Kheo Ni. Đến lúc đó họ mới đủ tư cách để thọ toàn giới, giúp thiết lập nền tảng cho sự tu hành .

 

Dầu Phật Pháp chưa diệt, Tăng Đoàn đã tự diệt.

Đạo Đức cần tu, chẳng ai tu.
Kẻ chân thật bị chế diễu
Kẻ giả mạo lừa dối được tán dương.
Trong thế giới ngũ trược, kẻ thanh tịnh thật hiếm hoi.
Chúng sanh chưa tỉnh giấc rời xa tam độc.
Tôi ân cần sách tấn tăng ni trẻ.
Sự phục hưng Phật Giáo tuỳ thuộc vào tỳ kheo.

When one walks into the Ordination Platform inside the Ordination Hall, one sees mirrors on all four sides. The endless reflections make one feel as if one has entered the Flower Adornment state. The Venerable Master's ingenious design actualizes the infinitely multi-layered Flower Adornment State

 

Lên Đàn thọ giới. Trì giới nghĩa là gì ? Không tham, không tranh, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối.

Khi đi vào Giới Đàn bên trong Giới Đường, người ta thấy bốn phía đều có những tấm kiếng. Sự phản chiếu vô tận làm người ta cảm thấy như đi vào cảnh giới Hoa Nghiêm.
Sáng kiến kiến tạo của Hòa Thượng làm hiện thực Cảnh Giới Hoa Nghiêm Trùng Trùng Vô Tận.