Vãng Sanh Đường

Giới Thiệu
Bài Vị Vãng Sanh
Ao Sen 

Giới Thiệu: Vãng Sanh Đường

The Rebirth Hall

Vãng Sanh Đường 

Vãng Sanh Đường được trang nghiêm bằng Tây Phuơng Tam Thánh – A Di Đà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát Đại Thế Chí. Có những ô nằm dọc theo tường là nơi chứa đựng tro cốt của người quá vãng được thân nhân hay bạn bè ký tự. Toàn thể đại chúng thường vào Vãng Sanh Đường và làm lễ để hồi hướng công đức cho người đã mất. Ánh sáng của 10 ngàn vị Phật thường xuyên chiếu soi cho những chúng sanh đã ra đi này để họ có thể vãng sanh trên hoa sen ở Thế Giới Cực Lạc.