Vãng Sanh Đường

Giới Thiệu

Bài Vị Vãng Sanh

Ao Sen

Bài Vị Vãng Sanh

Rebirth Plaques

Rebirth Plaques.

Tại Vãng Sanh Đường quý vị có thể đặt những bài vị vãng sanh vĩnh cửu mang tên thân nhân hay bạn bè đã mất. Những bài vị vĩnh cửu này là những tượng Bồ tát Địa Tạng bằng đá trắng, Bồ Tát Địa Tạng đã nguyện cứu chúng sanh ra khỏi đau khổ. Những bài vị tạm thời thì bằng giấy màu vàng được đặt trong những kỳ lễ đặc biệt để hồi hướng công đức cho người đã mất. Có những bài vị ghi "Tòa Sen Cho Oán Thân Trái Chủ". Chúng ta hồi hướng công đức cho kẻ thù, cho thân nhân hoặc những người chúng ta có nợ nần để họ được vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc. Chúng ta muốn giải thoát càng nhiều kẻ thù và chủ nợ càng tốt, để xoá tan những nhân duyên xấu và tạo những nhân duyên tốt. Vì chúng ta không muốn những chủ nợ chúng ta đã có nhân duyên xấu đến tim chúng ta, nên chúng ta tạo công đức và hồi hướng cho họ.