Vãng Sanh Đường

Giới Thiệu

Bài Vị Vãng Sanh

Ao Sen

Ao Sen

Outside the Rebirth Hall, there is a Lotus Pool

Ao Sen bên ngoài Vãng sanh Đường.
 

Hoa sen là loại hoa hiếm nhất. Hoa nở và kết quả cùng lúc. Khi hoa sen nở, hạt sen cũng xuất hiện. Hoa sen rễ ở trong bùn và cuống moc vươn lên khỏi mặt noc. Hoa sen không ở trong bùn cũng không ở trong nước mà nở ra vươn lên khỏi mặt nước.
Rễ ở trong bùn biểu tượng cho phàm phu. Cuống ở trong nước biểu tượng những kẻ Nhị Thừa. Phàm phu thì chấp hữu, bùn là ví dụ cho hữu. Những ken hị thừa thì chấp không; cuống ở trong nước biểu tượng cho không. Hoa sen, nở bên trên mặt nước, biểu this ự vượt ra khỏi không và có và biểu thị Chân Lý Tuyết Đối của Trung Đạo không rơi vào không cũng không đi đến thái cực của có. Không và có là hai thái cực. Không chấp vào cả hai thái cực là Đạo Lý Tuyệt Đối của Trung Đạo.
Tại sao chúng ta nói rằng hoa sen biểu tượng Đạo Lý Tuyệt Đối của Trung Đạo, Đại Giáo, Viên Đốn? Chúng ta nói như vậy vì hoa sen nở hoa và kết quả đồng thời biểu thị tánh bất nhị của nhân quả. Nhân như thế nào, thì quả như thế đó. Nếu nhân trồng là Phật đạo, thể kết quả sẽ là Phật đạo.
Hoa sen nở hoa và kết quả đồng thời cũng biểu thị mở quyền hiển thật. Sự nở hoa của hoa sen biểu this u mở quyền Pháp (Pháp Phương tiện). Hat going hiển lộ khi hoa nở biểu thị thật Pháp. Quyền Pháp là nói đến Pháp Phương tiện. Đạo lý Thật Tướng.

- Hòa Thượng Tuyên Hóa,
"Kinh Pháp Hoa Lược Giảng, Quyển 1 "The Dharma Flower Sutra, Vol. 1"