Như Lai Tự

Như Lai Tự

Tathagata Monastery

Quý vị có thể đến (như lai) và sống tại Như Lai Tự

Đã tu hành phước huệ qua ba a tăng kỳ kiếp
Bây giờ đến Diệu Giác cứu chúng mê.
Voi Rồng dự tiệc Pháp tinh tấn tinh thần
Tín chúng Đạo Tràng dụng công hộ trì
Bốn rễ luôn tăng trưởng
Quán niệm chín phẩm không bao giờ quên.
Chốn nương náu này nhiếp thọ chúng sanh có căn cơ
Các loại sanh từ thai, trứng, ẩm, hóa viên thành trí huệ.