Nhà Phước Tháp

Giới Thiệu

Vài Lời Cảm Tạ

Sự Quan Tâm và Tôn Kính Của Hòa Thượng

Sự Quan Tâm Của Hòa Thượng

Giới Thiệu: Nhà Phước Tháp

Tower of Blessings - A Seniors' Home

Nhà Phước Tháp - Nhà Dưỡng Lão
 

Nhà Phước Tháp là nhà Hòa Thượng dành cho ni chúng cao niên tại Thánh Thành. Với hành động hiếu thuận nầy, Hòa Thượng dẫn đường xiển dương văn hóa tôn kính và chăm sóc những vị cao niên, và cùng lúc mở ra cơ hội quý giá cho tuổi trẻ tụ tập hiếu hạnh. Sự sắp xếp này thật là phước báu cho tất cả chúng ta.