Nhà Phước Tháp

Giới Thiệu

Vài Lời Cảm Tạ

Sự Quan Tâm và Tôn Kính Của Hòa Thượng

Sự Quan Tâm Của Hòa Thượng

Sự Quan tâm và Tôn Kính Của Hòa Thượng

Khí Hòa Thượng còn trẻ, ngài còn được dân làng biết đến qua tên Bạch Hiếu Tử do hạnh hiếu thảo của ngài đối với cha mẹ. Hòa Thượng cũng biểu lộ sự quan tâm và tôn kính tột cùng đối với những người già cả. Tại Vạn Phật Thánh Thành, những người cao niên ở trong Nhà Phước Tháp mới được canh tân lại. Họ được phép dùng ba bữa ăn, theo lời dạy của Đức Phật cho người già cả. Do đó những người cao niên có cơ hội chú tâm tụng Kinh, lễ Phật, và niệm Phật.

Chúng tôi những người cao niên vô cùng biết ơn sự từ bi và quan tâm của Hòa thượng. Nếu ở nhà chúng tôi sẽ không được chăm sóc chu đáo như vậy. Chúng tôi nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Một khi thấy Phật A Di Đà, thì lo gì chẳng giác ngộ? Sau khi giác ngộ Pháp vô sanh, chúng tôi sẽ trở lại theo nguyên lực để giúp Hòa Thượng truyền bá Phật Pháp và đưa chúng sanh cùng chứng Bồ Đề. Có như vậy chúng tôi mới báo đáp được chút phần nhỏ nhoi đối với lòng từ bi thâm sâu của Chư Phật, chư Bồ tát và của Hòa Thuợng.

Excerpt from an article by Shi Hengjin,
p. 266 - 267, "In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II"