Nhà Phước Tháp

Giới Thiệu

Vài Lời Cảm Tạ

Sự Quan Tâm và Tôn Kính Của Hòa Thượng

Sự Quan Tâm Của Hòa Thượng

Sự Quan Tâm Của Hòa Thượng

Khi đang ở tại nhà dưỡng lão, tôi khám phá ra rằng mỗi khi Hòa Thượng về đến Thánh Thành, ngài thường đích thân đến thăm những người già hoặc chia sẻ những thức ăn người khác cúng dường ngài. Ngài đặt hệ thống sưởi trong nhà dưỡng lão và cử người lo thức ăn cho những người già cả. Có một lần, Hòa Thượng đã khai thị với đại chúng cách chuẩn bị thức ăn như thế nào để dễ cho cơ thể người già tiêu hóa. Sự quan tâm của Hòa Thượng đối với người già sâu xa đến nỗi ngài luôn nghĩ đến họ trong từng giây phút.

Excerpt from an article by Dharma Brilliance,
p. 289, "In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II"