Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Giới Thiệu: Vạn Phật Bảo Điên

 

Assembly in Hall of Ten Thousand Buddhas

 

Hành giả tham thiền chân thật tham cứu không những lúc ngồi mà cả khi đi đứng nằm. Khi đi đứng, nằm ngồi, họ không có giây phút nào mà không tham cứu.

Bốn chúng đệ tử mỗi ngày vân tập tại Vạn Phật Bảo Điên để làm lễ tụng kính sáng và chiều, và sau phần kinh tối đại chúng nge Hòa Thượng tyhuyet pháp về các kinh Đại Thừa. Mỗi khi có những khóa tu niệm Phật hay niệm danh hiệu Bồ tát, hoá khóa tub a tuần như khóa thiền mùa đông, những thiện tín từ khắp nơi cùng tụ hội để tu tập. Trong lễ Vạn Phật Bảo Sám hàng năm, Phật điện đầy ắp nagng lực từ hành tinh tấn.

Phật Điên trang nghiêm bởi những tấm trướng, đèn lồng. Chính giữa được trang nghiêm bằng sự hiện diện của một tương Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm cao 18 bộ anh. Những hàng bục lạy màu vàng sắp xếp ngay ngắn trên nền thảm đỏ. Toàn Phật Điện được trang nghiêm theo lối cổ xưa.

Assembly in Hall of Ten Thousand Buddhas

Dù quý vị niệm Phật, trì chú, xiển giáo, hay tọa thiền, mục đích là chú tâm về một điểm, bỏ giả lưu chân. Trong mọi thời khắc, nhìn lại bên trong mình và nhận ra bổn lại diện mục. Đây là Phương pháp dùng ở giai đoạn tụ tập sơ khởi.

 

>