Diệu Ngữ Đường

Giới Thiệu

Nhìn Lại Quá Khứ

Lớp Câu Đối

Tu Hành Thời Đại Không Gian

Lớp Câu Đối

Matching Couplets Class

 

Các sinh viên tại Vạn Phật Thánh Thành tỏ vẻ thích thú trong lớp câu đối. Hòa Thượng nói: Khi tôi đưa ra câu thứ nhất để đối, đó là làm ngay tại chỗ, đề tài co thể là bất cứ cái gì tôi thấy vào lúc đó. Quý vị không bao giờ đoán được tôi sẽ đưa câu gì cho quý vị. Vạn sự biến dịch không có quy định cố định. Quý vị đối lại hay như thế nào là tùy vào trí huệ của quý vị. Nếu quý vì có trí huệ, biện tài, ứng đối, khả năng thích ứng hoàn cảnh, quý vị có thể đối lại những câu khó hơn. Nếu không có trí huệ, quý vì không thể đổi lai những câu khó. Quý vị không thể giả vờ được.

Lớp Câu Đối

"Câu đối" là một môn chơi về chữ rất được các sinh viên ưa thích. Trong các chữ viết của nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới: Dường như không có ngôn ngữ nào có thể “chia ra” và "ghép lại" như chữ Trung Hoa. Bên cạnh Phật Pháp, Hòa Thượng cũng du nhập hình thức văn chương Đông Phuơng này đến các đệ tử Tây Phuơng. Mỗi khi Hòa Thượng có chút thì giờ hoặc muốn đệ tử nghỉ ngơi đôi chút trong cuộc sống tu hành nghiêm túc, ngài thường đi bộ đến Diệu Ngữ Đường với gương mặt đầy từ bị và dạy đệ tử câu đối. Hòa Thượng cũng khuyến khích đại chúng xiển dương câu đối ở phương Tây và làm bằng tiếng Anh.

Không khí lớp cậu đối thoải mái và đầy tiếng cười, khác hẳn trong giảng đường và Chánh Điện. Tại sao mọi người lại rất thích thú về câu đối? Vì có nhiều thứ quý vị phải suy nghĩ. Đó là một thiện xảo phương tiện Hòa Thượng dùng để thử trí thông mình mọi người. Để đối lại một câu, các chữ phải theo đúng thứ tư và ý nghĩa trong câu đưa ra, và qua đó nói lên đặc tính, tài năng, kiến thức, sự tu hành của người đối lại. Có người viết tư tưởng của họ trong câu đối và thỉnh cầu Hòa Thượng cho ý kiến, có người khác diễn tả đạo lý mà họ nhận thức được mong Hòa Thượng chứng nhận; còn có nhưng người khác nhân cơ hội yêu cầu Hoà Thương cho phép xuất gia.

Mặc dầu có những lúc Hoà Thường không thể đích thân sửa câu đối của từng người, nhưng ngài lắng nghe rất kỹ từng câu đối. Ngài giáo hóa chúng sanh tùy theo căn cơ từng người một. Mặc dầu Hòa Thượng có thể chỉ sửa lại một vài chữ, nhưng sự sửa đổi này chứa đựng vô số lời giáo huấn mà chỉ có tác giả câu đối lại đó hiểu được. Có một sự cảm ứng thầm lặng giữa thầy và trò, đó chính là dùng tâm ấn tâm.

Trích từ bài viết của Pháp Sư Hằng Pháp

Báo Vajra Bodhi Sea, December 1994