Diệu Ngữ Đường

Giới Thiệu

Nhìn Lại Quá Khứ

Lớp Câu Đối
Tu Hành Thời Đại Không Gian

Tu Hành Thời Đại Không Gian

The Master's class at Wonderful Words Hall

Trong luận án "Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học", Cư Sĩ Trần Do Bân kể về một sự viêc xảy ra tại Diệu Ngữ Đường. :

Tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng thường lạy đệ tử của mình. Nếu có những đệ tử không vâng lời, ngài sẽ lạy họ và họ sẽ sửa đổi. Trong những năm đầu tại Hoa Kỳ, có một tối nọ Hòa Thượng giảng Pháp tại Diệu Ngữ Đường ở Vạn Phật Thánh Thành; đến phần phát biểu, không một người xuất gia nào muốn lên bục để phát biểu. Sau buổi giảng, trong khi đại chúng tuần tự ra khỏi Diệu Ngữ Đường trở về Phật Điện, Hòa Thượng quỳ bên cửa và nhìn mọi người đi ra. Ngài tự phạt mình và dạy bài học không lời. Đó thật là "Tu hành trong thời đại không gian". Sự kiện ngài có thể lạy đệ tử của mình cho thấy Hòa Thượng đã đạt được tinh thần vô ngã. Khi Hòa Thượng mời những Pháp Sư khác đến thuyết pháp tại Thánh Thành, ngài đích thân dẫn đại chúng đến quỳ lắng nghe giảng Pháp. Ngài chắc chắn không kiêu ngạo như một số người mô tả về ngài.