Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu

Lịch Sử

Mục Tiêu

Bản Đồ Đến VPTT

Thăm Viếng Qua Bản Đồ

Nhạc VPTT

Kỷ Niệm 10 Năm

Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới

Sáu Đại Tông Chỉ

Ba Đại Tông Chỉ

Truyền Thống Vạn Phật Thánh Thành:
Ngày Ăn Một Bữa Lúc Trưa và Luôn Đắp Giới Y

Hai đặc điểm của Vạn Phật Thánh Thành là Tăng Ni luôn mặc áo giới và ngày ăn một bữa lúc trưa. Những hạnh này là một phần của truyền thống Vạn Phật Thánh Thành. Hòa Thượng nói rằng:

Ngày ăn một bữa vào lúc trưa cũng là luật do Phật thiết lập. Nếu quý vị ăn uống ít, thì quý vị sẽ bớt đi dục vọng. Khi dục vọng bớt đi, thì sẽ dễ tu hành. Do đó chúng ta không nên ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng. Đó là điều chúng ta làm tại Vạn Phật Thành Thành. Mặc dầu chưa được hoàn hảo, chúng ta hy vọng mọi người sẽ cố gắng để cải thiện.

Men and women do not intermingle

Nam Nữ riêng biệt.

Các tăng ni tại Vạn Phật Thánh Thành luôn mặc áo giới và ngày chỉ ăn một bữa vào giữa trưa. Buổi tối hầu hết họ đều ngủ ngồi tĩnh dưỡng, không nằm xuống để ngủ. Họ không giao tiếp xã hội. Nam nữ không chung đụng, thay vào đó họ làm việc và cư trú biệt lập, nghiêm trì giới luật. Họ không ra ngoài làm những nghi lễ phật giáo hay tụng kinh để kiếm tiền. Một số tăng ni chọn nguyện tịnh khẩu. Họ mang tấm thẻ nhỏ ghi Tịnh Khẩu và không nói chuyện với ai. Có những tăng ni trì giới không sở hữu của cái cá nhân và không đụng đến tiền bạc, nhờ đó trừ dẹp ý niệm về tiền bạc và tăng trưởng tâm thanh tịnh. Tu hành những hành vi tinh tấn nghiêm mật đó để làm gì ? Hòa Thượng luôn nhắc các đệ tử:

Trong việc tu hành, chúng ta phải giữ tông chỉ của chúng ta! Chúng ta không thể quên tông chỉ của chúng ta. Tông chỉ của chúng ta chính là mục tiêu của chúng ta. Một khi chúng ta nhận ra mục tiêu, thì chúng ta tiến tới! Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn. Không nên thối chuyển. Hễ chúng ta lúc bình thời luôn tinh tấn và không giải đãi, chúng ta có thể giác ngộ bất cứ giây phút nào. Do đó dù giá nào chúng ta không để vọng niệm lôi kéo và mất cơ hội giác ngộ.