Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu

Lịch Sử

Mục Tiêu

Bản Đồ Đến VPTT

Thăm Viếng Qua Bản Đồ

Nhạc VPTT

Kỷ Niệm 10 Năm

Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới

Sáu Đại Tông Chỉ

Ba Đại Tông Chỉ

Truyền Thống Vạn Phật Thánh Thành:
Sáu Đại Tông Chỉ

Sáu Ðại Tông Chỉ 

Không Tranh

Không Tham

Không Mong Cầu

Không Ích Kỷ

Không Tự Lợi

Không Nói Dối

Lời của Hòa Thượng bằng Hoa ngữ:

Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: Không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Bất cứ nơi nào Hòa Thượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi người theo sáu tông chỉ này. Hòa Thượng nói:  

Chúng ta phải cố hết sức để giúp thế giới này hướng về hòa bình và ánh sáng. Đừng luôn không thể quên bản thân mình. Mọi người trong chúng ta đều nên không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Nếu mọi người đều được như vậy, thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, cũng không còn cướp bóc. Nói chung, tranh và tham làm con người điên đảo. Nếu chúng ta không còn tư tưởng tranh và tham, thì thế giới sẽ hòa bình. Do đó, dầu quý vị làm việc trong bất cứ lãnh vực nghề nghiệp nào, quý vị nên hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình và làm việc gì đó để giúp quốc gia và nhân loại. Do đó, bất cứ những người nào có thể tuân theo sáu đại tông chỉ này, dầu họ ở đây hay ở nơi nào khác, họ đều được xem là chủ nhân của Vạn Phật Thánh Thành.