Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu

Lịch Sử

Mục Tiêu

Bản Đồ Đến VPTT

Thăm Viếng Qua Bản Đồ

Nhạc VPTT

Kỷ Niệm 10 Năm

Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới

Sáu Đại Tông Chỉ

Ba Đại Tông Chỉ

Truyền Thống Vạn Phật Thánh Thành:
Ba Đại Tông Chỉ

Hòa Thượng đã làm câu đối dưới đây để diễn tả tông chỉ của mình. Câu thứ nhất nói rằng:

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.  

Hòa Thượng nói:  

 Tôi không hiểu gì cả ngoại trừ việc chịu thiệt thòi. Vì lý do đó tôi không nhận cúng dường riêng bất cứ hình thức nào. Nếu quý vị muốn cúng dường cho tu viện hay quỹ chung thì tốt. Tôi giúp kiếm thức ăn cho mọi người, không phải cho cá nhân tôi. Nếu chỉ có mình tôi, tôi có thể đói đến chết cũng không sao. Khi tôi mua Vạn Phật Thánh Thành, mọi người thấy chỗ nầy quá to lớn và sợ rằng tôi sẽ kêu gọi họ đóng góp, do đó họ sợ hãi lánh xa. Dẫu vậy, tôi không bao giờ than phiền với bất cứ người nào về những khó khăn của tôi. Khi tôi làm việc, tôi không mong cầu bất cứ sự đền bù nào và tôi chắc chắn sẽ không yêu cầu người khác giúp đỡ. Tôi chị nghiến răng chịu đựng và tự nỗ lực.  

Câu thứ hai :

Xã mình vì Phật sự.

Tạo mạng là bổn phận.

Sửa mình là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.  

Hòa Thượng cũng thực hành hạnh nhịn ăn vào những ngày ngài không truyền bá Phật Pháp. Trọng một đại pháp hội có nhiều ngàn người tham dự tại Mã Lai vào năm 1978, Hòa Thượng đã tuyên bố vô cùng cảm động như sau:

Tôi nguyên hết đời này sang đời khác, tôi sẽ tận lực vì Phật Giáo! Tôi sẽ nỗ lực vì Phật Giáo! Dầu cho tôi phải xả bỏ sanh mang, tôi vẫn làm. Tôi không muốn có một dấu vết nhỏ xíu nào của lòng ích kỷ. Nếu tôi có lòng ich kỷ dầu nhỏ như sợi tóc, tôi sẵn sàng đọa địa ngục vĩnh viễn!

Bậc vĩ nhân không nói lời cẩu thả. Đây là tinh thần đại dũng mãnh muốn cứu vớt chúng sanh và cứu vãn thế gian.