Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu

Lịch Sử

Mục Tiêu

Bản Đồ Đến VPTT

Thăm Viếng Qua Bản Đồ

Nhạc VPTT

Kỷ Niệm 10 Năm

Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới

Sáu Đại Tông Chỉ

Ba Đại Tông Chỉ

Mục tiêu

The City of Ten Thousand Buddhas is a sanctuary for the followers of all the world's religions

Vạn Phật Thành Thành là nơi nương náu của tất cả tín đồ các tôn giáo trên thế giới..

Mục tiêu của Vạn Phật Thánh Thành là phát triển một công đồng tôn giáo quốc tế để tín đồ mọi tôn giáo cùng đoàn kết với nhau không phân biệt hoàn cảnh tài chánh, quốc tịch, chủng tộc, hay tôn giáo.

Mọi người có thể theo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành, thành tâm nghiên cứu chân lý, chân thật hành trì, và dũng mãnh thực hiện công việc thánh thiện thanh tịnh tâm hồn con người và làm lợi ích cho nhân loại. Hòa Thượng nói:  

Vạn Phật Thành Thành không phải là một cơ sở của tư nhân. Thay vào đó, Vạn Phật Thành Thành thuộc về tất các các Phật tử trên thế giới và cả những tín đồ của các tôn giáo trên thế giới.

Vạn Phật Thánh Thành là nơi những người kiệt xuất có đạo đức và trí huệ chân chánh cùng tụ hội lại với nhau. Như câu nói: Khắp nơi từ ngàn dặm, rồng đến đây cư ngụ. Tại Thánh Thành không có sự phân biệt tôn giáo. Sự trao đổi được thiết lập giữa truyền thống Nam tông và Bắc tông. Văn hóa Trung Hoa và Tây Phuơng kết hợp lại. Dù ở trong nước hay ngoài nước, mọi người đều xem chỗ này là nơi nương náu của họ. Như câu: “Tất cả trí tuệ trong thế gian, không có trí tuệ nào là không lưu xuất từ Pháp Giới. Trong tất cả sự chân thật trên thế gian, không có sự chân thật nào là không trở về Pháp Giới. Cảnh giới tâm linh của Vạn Phật Thánh Thành là cảnh giới Hoa Nghiệm, đầy khắp vô tận hư không khắp pháp giới!

Vạn Phật Thành tuyên dương chánh pháp

Hiện tại và tương lai, không ngừng nghỉ.

Nước cam lồ từ suối Bồ Đề

Mây Bát Nhã che rừng Long Thọ

Hạc trắng cùng nai làm gương mẫu

Hắc điểu Ca Lặng Tần Già hót  hòa vui

Đây là chốn nương náu cho chúng sanh Pháp Giới,

Đại Phuơng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

Hòa Thượng Tuyên Hóa làm ngày 12 tháng 5, 1978