Vô Ngôn Đường

Giới Thiệu

Thoáng Nhìn Về Quá Khứ

Liêu Thất Hòa Thượng

Lớp Học Về Chư Tổ Phật Giáo

Lớp Học Chú Lăng Nghiêm

Liêu Thất Hòa Thượng

The Master at the Buddha Hall in the Abbot's quarters.

Hòa Thượng tại Phật Điện trong Liêu Thất Phương Trượng.
 


Phật Điện đơn giản tại liêu thất của Hòa Thượng. Những tấm nệm vất bỏ của bệnh viện trước đây được dùng làm gối lạy. Hòa Thượng giữ truyền thống đơn giản và tiết kiệm suốt cuộc đời ngài.