Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

10,000 Vị Phật

Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành

Khời Đầu Khiêm Tốn

Cải Tiến

Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp

Lòng Từ Của Hòa Thượng

Tụng Kinh

Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

We should emulate Guanshiyin Bodhisattva's great kindness, compassion, joy, giving, wisdom, and vows

Chúng ta nên bắt chước lòng đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, đại bố thí. đại trí tuệ và đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Vạn Phật Điên (Chánh Điện) cao gần hai mươi bộ anh. Oai nghiêm và cao lớn, bức tượng trang nghiêm nầy phía trên đỉnh đầu có những hóa thân Phật.  Phía trước và phía sau tượng có một ngàn cánh tay, mỗi bàn tay đều có một con mắt từ bi trên lòng bàn tay. Hơn mười năm trước, Hòa Thượng yêu cầu cư sĩ Wang Taisheng, một nghệ nhân bậc thầy về điêu khắc gỗ từ Hương Cảng, đến Vạn Phật Thánh Thành để điêu khắc tượng này. Cư Sĩ Wang đã dành nhiều năm để tạo nên tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn này. 

Với một niệm thành tâm có thể xóa tan đi vô số tai hoạ. Lòng từ bị của Bồ Tát Quán Thế Âm và những cảm ứng đối với người cầu nguyện ngài thật khó thể nghĩ bàn. Miễn là thành tâm, thì mọi nguyện cầu sẽ được cảm ứng. Có vô số câu chuyện về những cảm ứng từ Bồ tát Quán Thế Âm tại Vạn Phật Thánh Thành.Thousand-handed, Thousand-eyed Guanyin Boddhisattva

Kệ Khai Quang Tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Ngàn mắt quán sát ngàn tay đưa ra
Chỉ lối chúng sanh mê lầm lạc lối
Ngài nguyện tất cả chúng sanh lìa khổ não
Với trí Đại Bát Nhã lên bờ bên kia 

Hòa Thượng Tuyên Hóa