Vạn Phật Bảo Điện

(Chánh Điện)

Giới Thiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

10,000 Vị Phật

Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành

Khời Đầu Khiêm Tốn

Cải Tiến

Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp

Lòng Từ Của Hòa Thượng

Tụng Kinh

Tụng Kinh Thuộc Lòng

Tôi còn nhớ một lần nọ khi Hòa Thượng khuyến khích chúng tôi học thuộc các kinh điển, đặc biệt là Kinh Lăng Nghiêm. Ngài cũng khuyến khích chúng tôi học thuộc Kinh Địa Tạng và các kinh khác. Chúng tôi tất cả đều cố gắng để học thuộc kinh. Để khuyến khích chúng tôi, vào buổi tối tại Chánh Điện, ngài thường yêu cầu mọi người lên pháp tòa để tụng Kinh mình đã thuộc. Nhưng sau vài ngày ngài lại đổi phương pháp. Ngài nói, "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng một phương pháp mới. Hôm nay ba hoặc bốn người sẽ đi lên và tụng kinh từ trí nhớ.". Tuy nhiên, họ lại tụng kinh khác nhau. Một người có thể tụng kinh Địa Tạng, người khác tụng kinh Lăng Nghiêm, và người nữa tụng Chú Lăng Nghiêm. Chúng tôi rất ngạc nhiên! Làm sao nhiều người lại tụng nhiều kinh khác nhau cùng một lúc? Sau đó ngài giải thích, "Để một người lên và tụng từ trí nhớ thì rất dễ dàng. Nếu quý vị thật sự thuộc kinh trong trí nhớ của mình, thì dẫu có người khác bên cạnh mình tụng kinh khác, nếu quý vị rất chú tâm và thuộc kỹ, quý vị vẫn có thể tụng kinh từ trí nhớ. Tôi chỉ thử quý vị mà thôi!”. Vào thời gian đó, ngài cũng cho trẻ em lên tụng kinh. Thật là vui!

Excerpt from a talk by Shari Epstein, p. 488
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II"