Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Cải Tiến

The Hall of Ten Thousand Buddha during the early days - the side facing us is now the Life-Lengthening Hall.

Vạn Phật Bảo Điện trong thới gian đầu - phìa trước hình nay là Diên Thọ Đường.


The Life Lengthening Hall and the Rebirth Hall, the two annexes to the left and right sides of the Hall of Ten Thousand Buddhas were completed in 1983.

Diên Thọ Đường và Vãng Sanh Đường, hai tòa nhà bên phải và bên trái Vạn Phật Điện được hoàn tất vào năm 1983.


Vạn Phậ Điện trước năm 1993.

 
The Buddha Hall prior to 1993.