Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

10,000 Vị Phật

Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành

Khời Đầu Khiêm Tốn

Cải Tiến

Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp

Lòng Từ Của Hòa Thượng

Tụng Kinh

Mười Ngàn Vị Phật

Điều gây chú ý tại Vạn Phật Bảo Điện (Chánh Điện) là các bức tường bốn phía đều có nhiều ô nhỏ, mỗi ô có một tượng Phật. Có tổng cộng mười ngàn tượng Phật lớn nhỏ. Khi đứng ở giữa các tượng phật này, người ta cảm thấy như đang ở trong Động Thiên Phật tại Đôn Hoàng, Trung Hoa.

Điều cần đề cập là mười ngàn tượng Phật này do chính Hòa Thượng làm ra cách nay hơn mười năm. Hòa Thượng tối không ngủ dùng thì giờ để đúc từng tượng từ khuôn và sau đó điêu khắc nét mặt bằng tay. Các nét mặt đơn giản và trang nghiêm, không trang trí quá chi tiết. Được nghe nói rằng khi Hòa Thượng đúc những tượng này bằng khuôn đúc, mỗi tượng ngài đều để vào một sợi tóc của ngài.

The Master spent endless nights casting each statue from a mold and then etching its features by hand

Hòa thượng dành vô số đêm để đúc nên các tượng từ khuôn và sau đó khắc nét mặt bằng tay.

 

 

 

 

 

 

 

Close-up: The features are simple and serene, not elaborately decorated.


Hòa Thường nói rằng:

Khi tôi mới đến Hoa Kỳ, tôi phát một đại nguyện. Tôi đến Tây Phuơng này để làm gì? Tôi đến để làm nhà điêu khắc. Tôi muốn điêu khắc những Phật sống, Bồ Tát sống, và Tổ Sư sống. Tôi cũng muốn chuyển tất cả chúng sanh trên toàn thế giới thành những vị Phật sống, Bồ Tát sống và Tổ Sư sống.

 

 

 

Nhìn gần: Nét mặt đơn giản và 

trang nghiêm, không trang trí quá chi tiết.