Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Lễ Khánh Thành


Vào ngày 31 tháng 10 năm 1982, khoảng hai ngàn Phật tử và thiện tín vân tập tại Vạn Phật Thành Thành để chứng kiến buổi lễ khánh thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện (Chánh Điện) được trang nghiêm với muười ngàn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngũ Quán Đường vừa được hoàn tất.


Trong buổi lễ Khánh Thành Vạn Phật Bảo Điện, có phần, diễn văn, cắt băng khánh thành và khai quang mười ngàn tượng Phật.

Dedicating the Hall of Ten Thousand Buddhas - Ribbon-cutting ceremony in front of the Jeweled Hall joined by Mendocino County officials and representatives from the Singapore and Malaysian delegations
 

Lễ cắt băng khánh thành Vạn Phật Bảo Điện (Chánh Điện),

các viên chức quận hạt Mendocino và đại biểu phái đoàn Tân Gia Ba và Mã Lai.


Opening the Light Ceremony for the Hall of Ten Thousand Buddhas

Lễ Khai Quang Vạn Phật Bảo Điện