Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Giới Thiệu - Tranh Tường Tứ Đại Thiên Vương

Painting the Heavenly King Much Learning of the North, 1993

Những nghệ nhân đang vẽ hình Đa Học Thiên Vương phía Bắc, năm 1993

Bốn Vua bảo vệ thế gian,
Bận rộn ngày đêm,
Thưởng hiền phạt ác,
Chế ngự ma quân
Bồ Tát hóa thân,
Chế phục quần ma
Long tàng hổ phục
Quý kính Pháp vương
Phía bên ngoài Vạn Phật Bảo Điện, có tranh tường  Tăng Trưởng Thiên Vương ở phía nam bên phải. Ở bên trái Bảo điện là tranh Quảng Mục Thiên Vương. Phía sau Bảo Điện, tường phía trái là Trì Quốc Thiên Vương ở phía Đông. Tường phía phải có tranh Đa Văn Thiên Vương ở phía bắc. Hinh mỗi vị đều có đội mão vàng và áo giáp vàng, tay cầm Pháp Bảo và mang vân hài. Nghệ nhân Giáo Sư Yang xác nhận rằng, "Ngay cả tại Trung Hoa, những hình vẽ Tứ Đại Thiên Vương lớn như vậy cũng không đâu có.”