Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Humble Beginnings

The indoor basketball court which later became the Hall of Ten Thousand Buddhas

The indoor basketball court which later became the Hall of Ten Thousand Buddhas -- Probably no one would guess that this spacious hall used to be an indoor basketball court. Thus its structure is completely sealed with no windows.


The simple, no-frills Buddha Hall

The simple, no-frills Buddha Hall
in the early days.


The Buddha Hall before the ten thousand Buddha images were installed - the fourfold assembly attentively listening and learning.

The Buddha Hall before the ten thousand Buddha images were installed