Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Hiện Tại

The Buddha Hall at present
 

Phật Điện hiện tại, được trang nghiêm bằng mười ngàn tượng Phật trên bốn bức tường chung quanh, cảnh tượng thật đặc biệt.Phật Điện vào năm 1996. 

 Phía bên trái Chánh Điện là tranh tường của Thiên Vương phía tây (một phần bị che khuất).   Phía bên phái là tranh tường Thiên Vương phía nam. Các tranh tường Tứ Đại Thiên Vương được vẽ vao năm 1993..

 
The Buddha Hall in 1996. On the left side of the Hall is the mural of the Heavenly King of the West (partially covered). To the right is the mural of the Heavenly King of the South. The murals of the Four Great Heavenly Kings were painted in 1993.