Vạn Phật Bảo Điện 

(Chánh Điện)

Giới Thiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
10,000 Vị Phật
Tứ Đại Thiên Vương

Nhìn Lại Quá Khứ

Lễ Khánh Thành
Khời Đầu Khiêm Tốn
Cải Tiến
Hiện Tại

Hồi Tưởng

Rằn Đến Nghe Pháp
Lòng Từ Của Hòa Thượng
Tụng Kinh

Lòng Từ Của Hòa Thượng

Draw near Good Advisors and cultivate Proper Dharma - February 10, 1994

Thân cận Thiện Tri Thức và tu tập Chánh Pháp - ngày 10 tháng hai nam8m 1994.

Có một lần Hòa Thượng trở về Vạn Phật Thánh Thành và ngồi phía sau Phật Điện, nhiều người xuất gia và cư sĩ tại gia vây quanh ngài và hỏi ngài về đủ vấn đề, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện công, chuyện tư... Thấy rằng những người này có vô số câu hỏi, Hòa Thượng nói trước khi rời đi:

Khí quý vị thấy mặt tôi, dầu quý vì không nói với tôi, câu hỏi và rắc rối của quý vị cũng sẽ từ từ được giải quyết và sẽ biến đi. Đó là nguyện của tôi.”

Đột nhiên sự yên lặng bao trùm, mọi người nhìn chăm chú vào Hòa Thượng, kinh ngạc bởi tấm lòng tột cùng chân thành và từ bi của ngài.

Trích từ bài viết của Đẳng Trí trang 106,
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. I"