Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Lịch Sử: Thành Lập Hội Phật Giáo Trung Mỹ và Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Tôi đả phá đây không phải là những ngôi chùa lớn, mà là các miếu thờ Thổ Địa, miếu thờ Thành Hoàng, miếu thờ của gia tộc. Khi những người ở chùa nhỏ dọn sang chùa lớn, thì tất cả có thể cùng nhau tu hành, như thế mới là nếp sinh hoạt của một đại tùng lâm. Vì sao ở chùa nhỏ thì không được tốt? Bởi vì ở đó thiếu sự gò bó, câu thúc; không cần phải "quán tự tại", mà có thể ăn tự tại, mặc tự tại, đi đứng tự tại, nên rất dễ quên đi việc tu Đạo. Hàng ngày chỉ biết phan duyên, mà tập khí nầy chính là vết thương trí mạng làm băng hoại Phật Giáo!"

- Hòa Thượng Tuyên Hóa


Hòa Thượng thấy rằng một trong những dấu hiệu suy tàn của việc tu hành chánh pháp tại Trung Hoa là sự chuyển dần tầm quan trọng của việc tu tập tại các đại tùng lâm sang những ngôi chùa cá nhân nhỏ, mỗi chùa có một hoặc hai vị tăng hay ni tự do làm theo ý muốn họ. Để bảo đảm khuynh hướng giải đãi này sẽ không bắt rễ tại Tây phương, Hòa Thượng mong muốn kết hợp tất cả tăng chúng và cư sĩ dưới một tổ chức duy nhất, qua đó vừa giúp các thành viên Tăng Đoàn duy trì các tiêu chuẩn hành vi thanh tịnh và làm giảm đi việc cúng dường cá nhân thay vì cúng dường cho tập thể Tăng Đoàn. Để củng cố việc  tổ chức và nhận thức sự gia tăng số đệ tử Hoa Kỳ, vào tháng 12 năm 1968 Giảng Đường Phật Giáo được phát triển thành một tờ tổ chức mới thành lập là Hội Phật Giáo Trung Mỹ. Khi tổ chức này trở nên có tầm vóc quốc tế, vào năm 1984, tên của tổ chức được chính thức đổi thành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới.

Khi có quá nhiều người Hoa Kỳ muốn học hỏi Phật Pháp, ngôi chùa Thiên Hậu không đủ sức chứa, và vào năm 1970 hội dời về tòa nhà gạch ba tầng lầu, được sửa chữa lại thành Kim Sơn Thiền Tự. Vào năm 1976 Hòa Thượng thành lập Vạn Phật Thánh Thành, rộng gần năm trăm mẫu đất tại Diệu Giác Sơn phia bắc tiểu bang California. Nhiều chùa, tu viện, trung tâm tịnh tu đuợc Hòa Thượng thành lập như Kim Luân Tự tại Los Angeles, Tu Viện Long Beach tại Long Beach, California, Tu Viên Kim Phật tại Vancouver, Tu Viện Kim Phong tại Seattle, Tu Viện Hoa Nghiêm tai Calgary, Tu Viện Berkeley và Viện Tôn Giáo Thế Giới, Trụ Sở Quản Trị và Viện Phiên Dịch Kinh Điển tại Burlingame, California.

Trích từ bài viết của Ron Epstein (Guorong), p. 63 - 64

http://www.drbachinese.org/online_reading/drba_others/memory1/kz1_english.htm
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. I"