Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Lý Tưởng

Thành viên của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới cảm thấy rằng điều vô cùng quan trọng cho những người theo học Pháp là duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức và thực hành được chính Đức Phật dạy từ khởi thủy. Mặc dầu chúng ta chưa đạt được những tiêu chuẩn này, nhưng có lẽ sẽ là sai lầm khi giảm nhẹ đi giáo pháp và đưa những tiêu chuẩn này xuống khả năng hạn hẹp và cái nhìn giới hạn của cá nhân. Thay vì vậy, chừng ta nên nhận ra lỗi lầm và giới hạn của mình và cố gắng tối đa để thật sự thay đổi và đi đến lý tưởng được chính chư Phật và chư Bồ Tát nêu gương.

Bồ Tát tự quán chiếu:

Từ vô số kiếp trong quá khứ, do tham, sân, si, từ thân khẩu ý gây tao vô số ác nghiệp. Nếu ác nghiệp này có hình tướng, thì hư không cũng không dung chứa hết. Con nay thành tâm thanh tịnh ba nghiệp, và thành tâm sám hỏi tất cả trước chư Phật và chư Bồ Tát hải hội khắp Pháp Giới trong các thế giới nhiều như vi trần. Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, hơn nữa con sẽ luôn trụ trong công đức của tịnh giới.  

Chúng ta khi càng nghiên cứu kinh sách và thực hành giáo pháp, chúng ta càng biết rõ hơn sự vô minh và lỗi lầm của chúng ta lớn như thế nào. Thật vậy, chìa khóa để mở trí tuệ chân thật là khả năng thấy được vô minh và lỗi lầm. Làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề vô minh của chúng ta, gốc rễ của đau khổ, nếu chúng ta không thấy được vô minh hiện hữu đến mức độ nào ?

Nếu chúng ta thật sự có niềm tin và một ít hiểu biết về lời dạy của Đức Phật, thì khi chúng ta nhận thức được lỗi lầm của mình, hoặc khi người khác chỉ cho chúng ta, chúng ta thật sự vui mừng, bởi vì chúng ta có cơ hội sửa đổi và hướng về Giác Ngộ.

Thánh nhân ít lỗi lầm

Quân tử sửa lỗi lầm

Tiểu nhân che dấu lối

Kẻ khờ không thấy lỗi mình.

Dầu lỗi lầm của chúng ta lớn đến thế nào đi nữa, hoặc tham sân si chướng ngại chúng ta đến thế nào đi nữa, chúng ta luôn luôn có tiềm năng nhận thức lỗi lầm và sửa đổi. Một trong những điều đặc biệt về Phật Pháp là mặc dầu các tiêu chuẩn tột cùng thanh tịnh và trí tuệ của Chư Phật làm cảnh giới của chúng ta có vẻ cạn cợt và bất tịnh khi đem so sánh, tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn có tiềm năng để trở thành giống như Đức Phật.

Lòng từ bị của chư Phật và chư Bồ Tát thật khó báo đáp. Nếu không nhờ lòng đại từ bi đó chung ta sẽ không có cơ hội để biết về tự tánh chân thật giác ngộ, chưa nói đến cách thực hành để nhận thức ra tự tánh này.

Ta là một lương y cho những kẻ khổ đau vì bệnh. Ta chỉ con đường chân chánh cho những kẻ lạc đường. Ta là ánh sáng cho những kể còn trong bóng đêm. Vat a giúp những kẻ nghèo khó khám phá lai kho tàng ẩn giấu. Vị Bồ tát bằng cách này làm lợi ích tất cả chúng sanh.

Vì sao? Bởi vì chư Phật, chư Như Lai, dùng lòng đại bi làm thể. Vì tất cả chúng sanh mà họ khởi lòng đại bi. Từ lòng đại bi, tâm bồ đề sanh trưởng. Nhờ có tâm Bồ Đề họ chứng được Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu chúng ta duy trì các tiêu chuẩn cao tột của giáo pháp Đức Phật, đó là chúng ta cho mình và kẻ khác cơ hội chứng được hạnh phúc và trí tuệ tối thắng từ việc học hỏi và thực hành giáo pháp. Kho tàng quý giá Pháp Bảo cần phải được giữ gìn cẩn thận.