Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Sứ Mạng

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (trước đây là Hội Phật Giáo Trung Mỹ) được Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1959. Với tầm nhìn Pháp Giới, Tổng Hội nhằm truyền bá khắp thế giới giáo pháp chân thật của Đức Phật. Tổng Hội nhắm đến bảo tồn truyền thống Tăng Đoàn bằng cách huấn luyện và truyền giới cho Tăng Ni, bằng cách hướng dẫn những người tài giỏi muốn học hỏi Phật Pháp, bằng cách phiên dịch tạng Kinh Điển Phật Giáo và truyền bá giáo pháp, bằng cách thúc đẩy nền giáo dục nhằm bồi đắp nền tảng luân lý đạo đức cho học sinh, sinh viên, và mang lại lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Hy vọng rằng mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, và toàn thể thế giới sẽ, nhờ ảnh hưởng giáo hóa của Phật Pháp, sẽ dần dần đi đến chân thiện mỹ.