Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Tại tất cả các đạo tràng chi nhánh, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới đều có lịch trình tu học Phật Pháp tinh tấn bảy ngày mỗi tuần từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thời biểu hằng ngày trong đó có khoảng bảy đến tám giờ nghi lễ tôn giáo, sám hối, tọa thiền tập thể, cũng như thuyết giảng kinh điển Phật Giáo. Vạn Phật Thánh Thành tại quận hạt Mendocino, tiểu bang California, là trung tâm huấn luyện chính của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, còn có lớp học mỗi ngày về Phật Học và khảo cứu ngôn ngữ kinh điển, những khóa tu một tuần niệm Phật hoặc thiền tập mỗi hai tháng, khóa sám Vạn Phật Bảo Sám kéo dài gần một tháng vào mùa xuân (tháng tư/tháng năm), và khóa niệm Phật và thiền mùa đông kéo dài từ ba tuần đến mười tuần (tháng mười hai/tháng một). Những người cư trú tại đây có được sự hiểu biết sâu xa về những giáo pháp chính yếu của cá tông phái chánh trong Phật Giáo, phát triển khả năng về ngôn ngữ kinh điển, và có khả năng về các tiêu chuẩn đạo đức, tất cả chúng cư ngụ tại đây đều giữ năm giới bao gồm không giết hại bất cứ sinh vật nào (họ đều ăn chay), không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không dùng chất say (rượu, ma túy, thuốc lá), và cố gắng theo đúng Sáu Đại Tông Chỉ: không tranh với bất cứ ai, không tham, không mong câu gì cả, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối.

Members of the DRBA participated in giving the High Ordination for new monks and nuns to the People's Republic of China in 1990. During their visit they made a pilgrimage to the Four Holy Mountains. Above they are shown at Pu Tou Mountain for the veneration of Guanyin Bodhisattva.

Các thành viên Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tham gia lễ Truyền Giới cho các tăng ni mới tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vào năm 1990. Trong chuyến viếng thăm nầy, các thành viên Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới hành hương đến Tứ Đại danh Sơn. Hình trên chụp tại Phổ Đà Sơn lúc đến để tỏ lòng tôn kính Quán Thế Âm Bồ tát.

Các hoạt động của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới được cung cấp qua chương trình huấn luyện Tăng Già bốn năm (xuất gia) và Chương Trinh Huấn Luyện Cư Sĩ bốn năm đều được Liên bang chấp thuận. Chương Trinh Huấn Luyện Tăng Ni giúp đáp ứng một phần các yêu cầu để được chấp thuận thọ Cụ Túc Giới của Tăng Ni (những nam nữ tu sĩ Phật Giáo tuyệt dục) qua các nghi thức lễ thọ giới theo truyền thống.

Vào năm 1972 Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tổ chức Đại Giới Đàn đầu tiên tại Hoa Kỳ tại Kim Sơn Thánh Tự ở San Francisco. Sau đó, cứ mỗi ba hoặc bốn năm đều có Đại Giới Đàn tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành.In praying for world peace, Venerable Heng Sure and Heng Chau made a 800-mile-long pilgrimage on foot, which took them more than two years and nine months since 1977. During the pilgrimage, they made full prostrations every three steps from Los Angeles to the City of Ten Thousand Buddhas
 

Để cầu nguyện Hoà Bình, hai thầy Hằng Thật và Hằng Triều đã thực hiện chuyến hành hương 800 dặm trong hai năm chin tháng từ năm 1977. Trong chuyện hành hương này, cứ mỗi ba bước họ lạy một lạy suốt từ Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành.