Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Trụ Sở Quản Trị

Administrative Headquarters of the Dharma Realm Buddhist Association in Burlingame, California

Trụ Sở Quản Trị Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tại Burlingame, California.


Địa Chỉ:

1825, Murchison Drive
Burlingame,
CA 94010-4504
U.S.A.

(415) 421-6117
(415) 692-5912November 31, 1993, with the Mayor of Burlingame Mr. "Bud" Harrison and his wife and others

Ảnh hưởng chúng sanh và giáo hóa những kẻ chưa có duyên. Vào ngày 31 tháng 11, 1993, cùng với ông bà "Bud" Harrison thị trưởng thành phố Burlingame  và những vị khách khác.