Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu

Trụ Sở Quản Trị

Lịch Sử

Sứ Mạng

Tông Chỉ

Lý Tưởng

Sinh Hoạt

Giới Thiệu: Thành Lập Nền Tảng Phật Giáo Tại Tây Phương

DRBA Logo

 

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA), trước đây có tên là Hội Phật Giáo Trung Mỹ, được Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập vào năm 1959. Tổng Hội thành lập được Tiểu Bang và Liên Bang chấp thuận với tư cách là một tổ chức giáo dục và tôn giáo bất vu lợi nhằm mang giáo pháp chánh thống của Đức Phật đến toàn thế giới . 

Vào năm 1962, Hòa Thượng Tuyên Hóa chấp thuận lời mời của các đệ tử để đến Hoa Kỳ. Năm 1966 ngài thành lập một trung tâm nội trú tu học Phật Pháp tại San Francisco. Đến năm 1970, trung tâm được dời đến cơ sỏ rộng lớn hơn và trở thành một trong những trung tâm Phật Giáo hàng đầu của tiểu bang California: Kim Sơn Thánh Tự. Sau đó Tổng Hội thành lập thêm các trung tâm khác: Viện Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế (1973), Vạn Phật Thánh Thành tại Talmage (1976), Kim Luân Thánh Tự tại Los Angeles (1976), Kim Phật Thánh Tự tại Vancouver, Canada(1984), Kim Phong Thánh Tự tại Seattle (1984), Hoa Nghiêm Thánh Tự tại Calgary, Canada (1986), và Học Viện Chánh Pháp Phật Giáo tại Đài Loan (1989). 

Tại Vạn Phật Thánh Thành còn có Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới, trường Trung Học Dục Lương và trường Tiểu Học Bồi Đức.