Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa 

nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập 

Vạn Phật Thánh Thành