Lời Nói Đầu

Do nguyên lực và lòng đại bi, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã đến Phương Tây để truyền bá Phật Giáo. Hòa Thượng được Hòa Thượng Hư Vân truyền Pháp trước khi rời Trung Hoa đến Hương Cảng rồi sang Hoa Kỳ.  Do đó, Hoa Thượng là tổ thứ bốn mươi lăm từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ thứ mười tám tại Trung Hoa, tổ thứ chín dòng thiền Quy Ngưỡng, và là Sơ Tổ tại Tây Phương.

Khi đến Hoa Kỳ, Hòa Thượng chuẩn bị đưa Tam Bảo vào tâm khảm và cuộc sống của người tây phương. Từ năm 1968 , ngài đã giáo hóa chỉ dạy bằng cách tự mình làm gương tôn kính chư Phật, chư Bồ tát, và chư Thánh hiền. Ngài thuyết giảng trọn bộ kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm phần tựa, dẫn nhập, và phần kinh, cùng nhiều kinh luật luận đại thừa khác và các bài giảng đều được dịch sang anh ngữ; ngài đã làm kệ để giải thích công dụng của các chú đại thừa quan trọng, và thuyết giảng khai thị liên hệ Phật pháp vào đời sống hằng ngày. Đây là món quà Phật bảo và Pháp bảo của ngài. Vào năm 1969, ngài giúp năm đệ tử Hoa Kỳ trở thành thành viên thọ cụ túc giới của Tăng đoàn, đó là thành lập Tăng Đoàn Hoa Kỳ ở Tây Phương. Vào năm 1972, ngài cử hành Đại Giới Đàn đầu tiên trên đất Tây phương. Qua đó, Tăng bảo bắt đầu tự nẩy nở trên đất Tây phương.

Sau đó qua ba thập niên, Hòa Thượng từ bi trưởng dưỡng thiện căn của những người đến thân cận ngài, dạy họ đừng làm hại kẻ khác. Ngài thiết lập trường học đề giáo dục và huấn luyện tuổi trẻ, giúp các em có căn bản đạo đức vững chắc. Ngài quan tâm việc phiên dịch và truyền bá Phật Pháp, để mọi người có thể phát triển trí tuệ nội tại của mình. Ngài thiết lập các đạo tràng để những người mong muốn học đạo có thể nghiên cứu và thực hành lời dạy của Đức Phật. Ngài hướng dẫn phát triển tăng đoàn và cộng đồng cư sĩ, cho họ sáu đại tông chỉ để nương theo: không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Tóm lại ngài đã tận lực để Phật giáo có thể thiết lập vững chắc tại Tây Phương và tồn tại lâu dài trên thế giới.

Những bài giới thiệu về cuộc đời Hòa Thượng Tuyên Hóa và di sản của ngài được giới thiệu ở đây dùng Bánh Xe Pháp để nêu ra tổng quát tám phương diện chính về những đóng góp cho Phật Giáo và những thành tựu của Hòa Thượng.  Càng đi sâu vào, những cõng hiến cho sự phát triển Chánh Pháp của Hòa Thượng càng trở nên rõ nét; tầm vóc lòng đại bi của ngài và các lời dạy thiện xảo phương tiện được hiển bày ra, hạnh nguyện rộng sâu của ngài đã đi đến tận cùng của không gian và thời gian cũng được nhắc sơ qua. Cầu mong mỗi người trong chúng ta đi vào đây để khám phá về cuộc đời và di sản của Hòa Thượng sẽ được gợi hứng để trở thành con người tốt đẹp hơn, cũng như giúp đỡ hữu hiệu hơn tất cả chúng sanh. 

June 2001