Kệ Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật tịnh độ;
Trên báo bốn ân nặng,
Dưới cứu ba đường khổ.

Nếu có kẻ thấy nghe,
Tất phát Bồ Đề tâm
Khi mãn báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.