Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Pháp Luân Vô Tận

 

Suốt cuộc đời Hoà Thượng, ngài hoàn toàn vô ngă. Ngài nguyện gánh chịu mọi khổ nạn thay cho chúng sanh, và hồi hướng tất cả những phước lạc của ngài đến chúng sanh trong Pháp Giới. Ngài tu những gì khó tu, nhẫn những gì khó nhẫn, và duy trì ý nguyện thanh cao. Ngài là ngọn đèn không bị gió thổi tắt, là thỏi vàng tinh ṛng trong lò nung. Ngài đã soạn bài thơ diễn tả những nguyên tắc của ḿnh như sau:
 

Dù rét chết, không phan duyên;

Dù đói chết, không van nài;

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy duyên, không đổi; không đổi, tùy duyên;

Ba Tông Chỉ ấy, ta phải giữ ǵn.

 

Xả thân v́ Phật sự,

Tạo mạng v́ bổn sự,

Chánh mạng v́ Tăng sự.

Hiểu sự, rơ lư; rơ lư, hiểu sự;

Lưu hành mạch phái Tổ Sư tâm truyền.
 

Từ khi xuất gia, Hoà Thượng đã duy tŕ kiên cố Sáu Đại Tông Chỉ - không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối – mang lợi ích đến cho muôn loài. Giáo hóa bằng trí huệ và ḷng từ bi, ngài cống hiến ḿnh để phục vụ kẻ khác, làm gương cho mọi người. Ngài đã ảnh hưởng vô số người thành tâm sửa sai hướng đến Đạo Bồ Đề.thanh tịnh cao quư.

Chúng sanh thời nay chướng ngại thâm sâu và thiếu phước lành, bậc Thánh Nhân của thời đại nhanh chóng thị hiện viên tịch. Chúng sanh trong cơi ta bà bổng dưng mất đi chốn nương tựa. Tuy nhiên, cuộc đời của Hòa Thượng chính là bộ đại kinh Hoa Nghiêm của Pháp Giới. Dù rằng Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn, Ngài vẫn luôn chuyển pháp luân vô tận – không để lại hình tướng, Ngài đến từ hư không, và trở về với hư không. Các chúng đệ tử của Ngài chỉ cẩn thận tuân theo giáo huấn của thầy ḿnh, gìn giữ kỹ càng tông chỉ, trân quư theo phép tắc của Phật, và luôn tinh tấn tiến bước trên con đường bồ đề để đền đáp thâm ân vô bờ bến của Hòa Thượng.