Main Contents | Life of the Ven. Master Hsuan Hua | Leaving the Home Life

Back

Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Cúi đầu kính lạy mười phương Phật, cùng Tam Tạng Pháp, với quá khứ hiện tại Hiền Thánh Tăng. Duy nguyện rủ lòng chứng giám, đệ tử Độ Luân, Thích An Từ; nay con phát tâm, không vì cầu cho mình phước báo nhân thiên, hay Thanh Văn
Duyên Giác, cho đến chư vị Bồ Tát Quyền Thừa. Chỉ y theo Tối Thượng Thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh, đồng thời chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề:


1-Nguyện tận cùng hư không, khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng Bồ Tát, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

2-Nguyện tận cùng hư không, khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng Duyên Giác, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

3-Nguyện tận cùng hư không, khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng Thanh Văn, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

4-Nguyện trong cõi Tam Giới, chư vị hàng người trời, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

5-Nguyện trong mười phương thế giới, tất cả hàng người, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

6-Nguyện trong cõi trời, người, và tất cả hàng A Tu La, nếu 112 Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

7-Nguyện trong tất cả giới súc sanh, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

8-Nguyện trong tất cả giới ngạ quỷ, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

9-Nguyện trong tất cả giới địa ngục, nếu có một vị chưa thành Phật, hoặc địa ngục không trống không, con thề không thủ Chánh Giác.

10-Nguyện trong Tam Giới, phàm là chư vị Trời, Tiên, Người, A Tu La, loài bay, lặn, động, thực vật, giới linh thiêng, rồng, súc sinh, quỷ thần, đã từng quy y với con, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ Chánh Giác.

11-Nguyện đem tất cả phước lạc mà con được hưởng thọ, đều hồi hướng, và bố thí rộng khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

12-Nguyện đem tất cả khổ nạn của chúng sanh trong Pháp Giới, đều để một mình con thay thế nhận chịu.

13-Nguyện phân chia tánh linh của con thành vô số, nhập rộng khắp tâm chúng sanh nào không tin Phật Pháp; làm cho họ đổi ác thành thiện, ăn năn hối lỗi, làm một người mới, biết quy y Tam Bảo, rốt ráo thành Phật.

14-Nguyện tất cả chúng sanh, nhìn thấy mặt con, cho đến chỉ nghe tên con, đều phát Tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo.

15-Nguyện tuyệt đối tuân theo Phật dạy, và thực hành ngày ăn một bữa.

16-Nguyện giác ngộ chúng hữu tình, tùy căn cơ mà rộng nhiếp thọ.

17-Nguyện trong đời này đắc ngũ nhãn lục thông, phi hành tự tại.

18-Nguyện tất cả sự cầu nguyện, đều được thành tựu viên mãn.

Thề nguyện độ vô biên chúng sanh,
thề nguyện đoạn vô tận phiền não,
thề nguyện học vô lượng pháp môn,
thề nguyện thành vô thượng Phật đạo.