Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Xuất Gia

In Manchuria: A Buddha Living in the World - Respectfully written by Upasaka Shi Qi

Tại Mãn Châu
"Nhân Gian Sinh Phật" (Phât sinh trong Thế Gian"
Cư sĩ Thạch Tèi kính đề.

Năm ngài 19 tuổi, mẹ ngài qua đời, và ngài xin xuất gia với Hoà Thượng Thường Trí tại tu viện Tam Duyên Tự̣. Ngài đã được pháp danh An Tự, tự Độ Luân. Đắp y xuất gia, Ngài đã dựng một am tranh bên cạnh mộ mẹ để thực hành đạo hiếu. Trong thời gian đó, ngài lập 18 đại nguyện, lạy Kinh Hoa Nghiêm, thực hiện việc thờ phụng và lễ tịnh sám, công phu thiền định, học kinh giáo, ăn ngày một bữa, và đêm ngủ ngồi. Khi công phu ngài trở nên thuần thục, ngài được lòng tôn kính cũng như sự kính trọng của dân làng. Những nỗ lực chí thành để thanh tịnh tu hành của ngài đã làm cảm động chư Phật và Bồ Tát, cùng Long Thiên Hộ Pháp. Nhiều cảm ứng kỳ diệu không kể hết. Tin về những sự kiện cảm ứng linh thiêng được lan truyền xa rộng, ngài được xem như một vị tăng phi thường.

Một ngày nọ khi đang ngồi thiền, ngài thấy Lục Tổ Huệ Năng đến am tranh và nói với ngài rằng: “Trong tương lai con sẽ sang Tây Phương, nơi đó con sẽ gặp vô số người. Số người mà con giáo hóa nhiều không kể xiết như số cát sông Hằng. Nó sẽ đánh dấu cho sự khởi đầu Phật pháp tại Tây Phương.” Sau khi Lục Tổ Huệ Năng nói xong, thì đột nhiên biến mất. Sau khi mãn hạn thủ hiếu, ngài đến núi Trường Bạch và ẩn cư trong động A Di Đà, nơi đây ngài thực hành tu khổ hạnh. Sau đó ngài trở lại chuà Tam Duyên, được chọn làm Trưởng Chúng̣. Trong suốt thời kỳ sống ở Mãn Châu, ngài quán sát căn cơ chúng sanh và ban những lời dạy dỗ thích hợp. Ngài thức tỉnh những kẻ mê mờ và đã cứu sống nhiều mạng người. Vô số rồng, rắn, hồ ly, quỷ thần xin quy y và muốn nhận thọ giới từ ngài, đổi ác tu thiện.