Nhớ Về Nhân Duyên Với Hòa Thượng Hư Vân

Hành Hương
Nam Hoa Tự
Thổ Phỉ
Năm Mới 1949
Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch
Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng Hư Vân
Kệ Di Ngôn

Nam Hoa Tự

 

Khi đến Nam Hoa Tự, tôi tham lễ Lão Hòa Thượng Hư Vân, cảm tưởng như con trẻ thấy mẹ, du tử trở về nhà, bao năm ngưỡng mộ nay được thỏa nguyện. Lần đầu đặt chân đến, tôi được giao nhiệm vụ làm phó giám học. Khi pháp sư Trí Tham đến thăm, Pháp sư và tôi thấy rằng chúng tôi có cùng chung quan điểm về sự tu học, pháp sư đã đề bạt tôi với Hòa Thượng Hư Vân là người có đủ năng lực đáng tin cậy trong việc làm con thuyền chuyên chở pháp. Hòa Thượng Hư Vân sau đó gọi tôi đến phòng Phương Trượng và đề nghị tôi làm giám học của học viện Giới Luật. Nhưng tôi từ chối. Hòa Thượng Hư Vân thúc giục tôi ba lần. Tôi nói: "Đệ tử từ vạn dặm đến đây để gặp bậc Thiện Tri Thức để liễu sanh thoát tử. Nếu Hư Lão có thể bảo đảm con có thể dứt sanh tử thì con sẽ không từ chối lệnh của ngài, dù vào nước sôi lửa bỏng, tan thân nát thịt, con cũng không từ nan!¨

 

Hòa Thượng Hư Vân đáp: "Tự mình sanh tử tự mình kết thúc, ai ăn cơm nấy no, nếu tôi nói tôi bảo đảm ông dứt sanh tử, tức là dối gạt ông, tôi tuyệt nhiên không thể nói như vậy được! Tuy là vậy, tu hành đặt trọng sự tu đức bên trong, công quả bên ngoài, phước huệ song tu, mới có thể thành tựu được. Không nên chỉ là một vị A La Hán chỉ biết lo cho mình mà hãy thực hành Bồ Tát Đạo vì lợi ích cho tất cả, hộ trì thường trụ và phục vụ cho đại chúng. Như thế có thể viên toàn phước huệ , tự nhiên sẽ dứt đường sanh tử.¨ Tôi lại chối từ, Hòa Thượng Hư Vân nói: "Ông từ Đông Bắc xa xôi đến thân cận tôi, nếu lại không nghe lời chỉ thị của tôi vậy tại sao ông quản khó nhọc tới đây?¨ Tôi sau đó nhận chức vụ.

 

Tôi cẩn thận quan sát lời nói và hành động của Hòa Thượng Hư Vân thì thấy có vẻ bình thường. Điều làm cho Hòa thượng khác hẳn với những người bình thường là sự làm gương cho người khác bằng sự tu tập của bản thân và sẵn sàng tự mình chịu đựng gian khổ.

Almsbowl given after ordination (given to the Venerable Master after he received the precepts a second time, for additional benefit, from the Elder Master Hsu Yun)

Bình bát được tặng sau khi truyền giới (được tặng cho Hòa thượng Tuyên Hóa sau khi ngài thọ giới lần thứ hai với Hòa Thượng Hư Vân để thêm lợi ích)

Trong lễ giới đàn mùa Xuân, lúc tiếng bảng đánh thức vang lên, chính tai tôi nghe tiếng cọp rống từ gần đến xa. Người bạn đồng tu nói với tôi: "Đó là con cọp quy y với Hoà Thượng Hư Vân và thành đệ tử của ngài. Cọp sống trong hang động đằng sau ngọn núi và luôn đi ra hộ vệ đạo tràng trong các kỳ truyền giới."