Nhớ Về Nhân Duyên Với Hòa Thượng Hư Vân

Hành Hương
Nam Hoa Tự
Thổ Phỉ
Năm Mới 1949
Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch
Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng Hư Vân
Kệ Di Ngôn

Kệ Di Ngôn của Hòa Thượng Hư Vân

Kệ di ngôn của Hòa thượng Hư Vân nói:

“Tôm chẳng xuống nước vì thương mạng kiến 
Ta muốn thả sông vui lòng thủy tộc
 
Làm mồi cho họ xin hiến thân này
 

Để độ chúng sanh cùng chứng bồ đề

Xin các bạn đạo 
Chớ có ưu sầu
 
Sanh tử theo nghiệp
 
Như tầm làm kén
 
Tham mê chẳng dừng
 
Vui buồn tự trói
 
Muốn giải nạn này
 
Gắng công tu tập
 
Khéo đạt vô sanh
 
Sáng rõ tâm địa
 
Dứt tình oán ghét
 
Thoát hiểm luân hồi
 
Tu ba học tịnh
 
Kiên trì bốn niệm
 
Thệ nguyện viên thành
 
Mọi thứ đều huyễn
 
Như sương như chớp
 
Chứng ngộ chân không
 
Vạn pháp một thể
 
Hợp tan vui buồn
 
Như bọt nước trôi.
 

Sau khi ta tịch và thân này đã thiêu hóa xong thì các vị hãy lấy tro xương nghiền nát ra, trộn lẫn với dầu, đường và bột làm thành những viên nhỏ rồi tất cả rải xuống sông để cống hiến cho loài thủy tộc. Tròn được nguyện ước đó, ta vô cùng cảm tạ. Hư Vân, người trả nợ đảnh lễ.

Chúng ta lấy đó làm thước đo, tiến về phía Phật Thành, không thối chuyển phát tâm chứng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.