Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Truyền Pháp  

With the Elder Master Hsu Yun at Nanhua Monastery in China, 1948

Cùng Hoà Thượng Hư Vân tại chùa Nam Hoa. Trung Hoa 1948

Năm 1946, do ngưỡng mộ Đại Lão Hoà Thượng Hư Vân là một vị cao tăng đức độ trong Phật Giáo nên ngài đã lên đường để đến tỏ lòng tôn kính.

Trong suốt chặng đường chịu nhiều gian lao khổ nhọc, ngài đã ở qua nhiều tu viện danh tiếng của Trung Hoa. Năm 1947, ngài đã đến Phổ Đà Sơn để thọ giới Cụ Túc. Năm 1948, ngài đến chùa Nam Hoa tại To Khê ở Quảng Châu lễ bái Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, tại đây ngài đã được giao làm Giám Học Hc Vin Gii Lut chùa Nam Hoa. Sau đó, ngài đã được nhậm chức làm Ban Thủ Giáo Vụ. Hòa thượng Hư Vân thấy ngài là một nhân vật xuất chúng trong Phật Giáo và đã truyền dòng Pháp cho ngài, tặng ngài pháp danh Tuyên Hoá và phong làm vị tổ thứ 9 của tông Quy Ngưỡng, cũng là vị truyền thừa thứ 45 từ tổ thứ nhất Ma Ha Ca Diếp.

 

Nhấn vào đây để đọc lời thuật lại của Hòa Thượng Tuyên Hóa.