Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Tại Hương Cảng (Hồng Kông)

In Hong Kong

Tại Hương Cảng (Hồng Kông).


Năm 1949, sau khi xong Lễ Truyền Giới Mùa Xuân. Ngài đảnh lễ, từ biệt lão Hoà Thượng Hư Vân và đến Hương Cảng để hoằng dương Phật pháp. Ngài chú trọng năm tông phái một cách bình đẳng: Thiền, Giáo, Luật, Luận, Mật và Tịnh, do đó chấm dứt khuynh hướng tông phái trong Phật giáo. Ngài cũng đã trùng tu lại nhiều tu viện cũ, ấn tống kinh sách, tạc tượng, thành lập chùa Tây Lạc Viên, Thiền viện Từ Hưng và Giảng Đường Phật Giáo. Lưu lại Hương Cảng được hơn 10 năm, và theo lời thỉnh cầu tha thiết của chúng sinh, Ngài kết Pháp duyên sâu rộng và liên tục mở những buổi thuyết pháp về Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Phổ Môn và nhiều bộ Kinh khác. Ngoài ra, Ngài đã mở nhiều buổi Pháp Hội khác nhau như: Sám Đại Bi, Sám Dược Sư, Phật Thất và Thiền Thất và còn xuất bản tạp chí Tâm Pháp. Hằng ngày, Ngài hăng hái làm Phật sự, và đi lại vì lợi ích của việc hoằng dương Phật Pháp, kết quả là Phật Pháp đã trở nên hưng thịnh tại Hồng Kông. Trong suốt thời gian đó, Ngài cũng nhiều lần đến thăm Thái Lan, Miến Điện và nhiều nước khác để tham cứu về truyền thống Phật Giáo Nguyên thủy (Nam Tông). Ngài có nguyện vọng tạo nên sự hiểu biết hỗ tương giữa hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy và hợp nhất sức mạnh của Phật Giáo. 

In Hong Kong. Photo commemorating the Chinese Buddhist Vinaya Academy's overseas program when the Sangha members were about to go on alms rounds (Third right: Master)
 

IHình chụp Hòa Thượng: tại Hương Cảng, bức ảnh kỷ niệm về Viện Trung Quốc Phật Giáo Luật Học khi chư Tăng chuẩn bị đi khất thực. (Hòa Thượng đứng thứ ba từ phải qua). Xin nhấn vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn.