Ghi chép của Đệ tử Quả Dật

27 Tháng 10, 1969
28 Tháng 10, 1969
29 Tháng 10, 1969

Năm Người Hoa Kỳ Xuất Gia

Báo The Seattle Times đã đăng một bài báo với tấm hình lớn ở trang nhất hình năm người đệ tử xuất gia của Hòa Thượng vào ngày Thứ Hai, 10 tháng 11 năm 1969. Dưới đây là đoạn trích từ bài báo này:

"(Đài Bắc, Đài Loan AP) Năm người Hoa Kỳ trẻ tuổi, gồm bốn sinh viên Đại Học Washington, hy vọng trở thành tăng ni Phật Giáo hôm nay đã bắt đầu học tại Chùa Hải Hội ở thành phố Cơ Long, Bắc Đài Loan. Năm người này đã đến Đài Loan vào ngày 31 tháng 10 (...) Nếu họ theo đúng thời biểu thì họ sẽ được thọ giới tu sĩ vào ngày 1 tháng 12. Tất cả đã học Phật Pháp tại Hoa Kỳ và sẽ về lại Hoa Kỳ trong tháng 12 để đảm nhận trách nhiệm tại Phật Giáo Giảng Đường San Francisco."

Ghi chép của Đệ tử Quả Dật trước khi khởi hành đến Chùa Hải Hội ở Cơ Long, Đài Loan

Ngày 27 tháng 10 năm 1969

phụ dạy rằng:

Tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa bởi tôi biết rằng nhiều người trên thế giới đang chịu đói khát tôi mong muốn được cúng dường thức ăn của tôi cho họ. Chỉ ăn một lần vào buổi trưa chính tuân theo giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Trên con đường tu học, chúng ta không nên nhìn vào những lỗi lầm của người khác nên nói về những điểm tốt của họ . Đây gọi là tu khẩu đức. Nếu quý vị không khẩu đức, thì quý vị nói gì, cũng không  ai tin cả. Với ba nghiệp thân khẩu ý đầy đủ đức hạnh, quý vị sẽ được người khác tôn trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua tư cách của quý vị, mọi người sẽ biết rằng quý vị đức hạnh. 

Khi quý vị hiểu thể giảng Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, khi quý vị đã nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ chia nhau đi khắp  mười phương để trở thành những vị Pháp chủ  giáo hóa những ngườiduyên với quý vị. 

Trong Phật Giáo, quý vị nên đứng trên đôi chân của chính mình! Đừng lo lắng! Tất cả mọi thứ sẽ rất dễ dàng. 

Trích từ bài viết của  Oldy but Goody , trang 103 
Tưởng Niệm
Hòa Thượng Tuyên Hóa, Quyển III"